iPhone6s设置聊天常用短语教程

    当你和小伙伴愉快的聊天的时候,每每输入需要耗费很多时间。其实我们可以利用iPhone上文本替换,来记录我们的常用词语,让我们的交流更加快捷。

    苹果iPhone手机可以将经常使用的词组输添加到词典中,当输入相应的按键时,就会出现相应的词组。下面就跟大家分享一下苹果iPhone6s如何设置手机常用短语。

1.在iPhone手机上打开【设置】——【通用】。

2.在通用中找到【键盘】,并点击打开。

                                    iPhone6s设置聊天常用短语教程

3.点击打开【文本替换】。

                                    iPhone6s设置聊天常用短语教程

4.点击右上角的添加按钮。

                                    iPhone6s设置聊天常用短语教程

5.设置输入完成后点击右上角的“储存”按钮即可。

相关阅读
图文推荐